Skip to main content

Novela zákona o azyle

| COMIN | aktuality
682 videní

Od 1. júla 2024 nadobúda účinnosť novela zákona o azyle, ktorá upravuje podmienky ubytovania odídencov v azylových zariadeniach a poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca.

V azylovom zariadení bude môcť byť ubytovaný odídenec najviac 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska alebo odídenec, ktorý je zraniteľnou osobou.

Zraniteľnou osobou na účely ubytovania v azylovom zariadení sa rozumie osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu a dieťa do piatich rokov takejto osoby. Zraniteľnosť sa preukazuje dokladom totožnosti, čestným vyhlásením alebo rozhodnutím súdu.

Príspevok za ubytovanie odídenca sa bude poskytovať oprávnenej osobe počas poskytovania dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, ak budú splnené podmienky podľa zákona o azyle a oprávnená osoba predloží obci výkaz, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle ministerstva vnútra. Naďalej bude takýto príspevok oprávnenej osobe vyplácať obec.

Príspevok sa poskytne za ubytovanie odídenca počas 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území Slovenskej republiky, a za odídenca, ktorý je zraniteľnou osobou.

Zraniteľnou osobou na účely poskytovania príspevku sa pritom rozumie:

  • člen domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi,
  • osoba so závažným zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,
  • osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov,
  • jeden z rodičov, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu a dieťa do piatich rokov vyššie uvedenej osoby.

 Do doby 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska sa zarátava aj doba poskytovania dočasného útočiska pred nadobudnutím účinnosti zákona.

 
top