partneri_new

partneri_new

Nitrianska komunitná nadácia

Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) je zlepšovať kvalitu života v meste Nitra a nitrianskom regióne prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám na realizáciu projektov z rôznorodých oblastí s vysokým podielom dobrovoľnej práce. NKN je stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoje mesto a región. Podporuje vznik neformálnych spolupracujúcich sietí organizácií a jednotlivcov, ktorým záleží na mieste, kde žijú a sú ochotní riešiť lokálne problémy. Ľudia z NKN veria myšlienke, že na základe vzájomnej pomoci v komunite sa dá vytvárať lepšie miesto pre život. Nadácia je koordinátorom projektu Vznik Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre a realizátorom aktivity zameranej na vytvorenie inkluzívnych voľnočasových a dobrovoľníckych programov pre cudzincov v našom meste.
www.nkn.sk

partneri_new

Mesto Nitra

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku. Momentálne patrí k najrýchlejšie industriálne sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku, a to najmä z dôvodu veľkých investícií do automobilového priemyslu. S investíciami prichádzajú nové pracovné príležitosti, ktoré zamestnávatelia nedokážu pokryť na základe pracovnej sily zo SR. V meste sídlia firmy, ktoré v súčasnosti zamestnávajú veľké množstvo zahraničných pracovníkov. Zároveň sú tu 2 vysoké školy, kde v súčasnosti študuje na dennom štúdiu niekoľkonásobne viac študentov z tretích krajín a členských štátov EÚ ako tomu bolo v minulosti. Mesto je hlavným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci projektu Vznik Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre.
www.nitra.sk

partneri_new

Nadácia Ekopolis

Patrí medzi najstaršie a najstabilnejšie slovenské nadácie. Už 28 rokov podporuje projekty zamerané na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť, ako aj aktivity mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku. Nadácia aktívne pomáha spájať ľudí i organizácie v témach udržateľného rozvoja, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva. Podporuje budovanie občianskej spoločnosti. Spolu s partnermi rieši problémy, prináša nové témy, odvážne nápady a inšpiruje k pozitívnym spoločenským zmenám. Víziou Nadácie Ekopolis je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia, v ktorom žijú a preto konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život.  Nadácia Ekopolis je hlavným donorom projektu Vznik Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre.
www.ekopolis.sk

partneri_new

OZ Pokoj a dobro- pomoc utečencom

Združenie a jeho pracovníci majú bohaté vedomosti, ale i praktické skúsenosti v oblastiach migrácie, integrácie a celkovej inklúzie cudzincov na Slovensku . V rokoch 2016 až 2019 úspešne realizovalo projekt integrácie komunity irackých azylantov v Nitre a okolí. Svoj ľudský prístup a odbornosť chceme uplatniť pri poskytovaní služieb kontaktného centra.

Víziou občianskeho združenia je vytváranie podmienok k tomu, aby sa všetci tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi. OZ Pokoj a dobro zodpovedá v rámci projektu za realizáciu služieb Miesta prvého kontaktu, jazykových kurzov slovenského jazyka ako aj za organizovanie besied na základných a stredných školách v Nitre na tému sociálnej inklúzie cudzincov.
www.pokojadobro.eu

partneri_new

Mgr. Viera Orichová, advokátka 

Od roku 2009 sa venuje cudzineckému a azylovému právu, ako aj problematike integrácie cudzincov na Slovensku. Pracovala ako právna poradkyňa a konzultantka vo viacerých slovenských mimovládnych organizáciách a v Medzinárodnej organizácii pre migráciu. V súčasnosti vykonáva advokátsku prax so špecializáciou na cudzinecké právo a azyl.

partneri_new

Rotary Club Nitra

Rotary Club Nitra je jedným z dvoch Rotary klubov v Nitre. Od roku 1995 realizuje projekty, ktoré pomáhajú napĺňať potreby občanov mesta a uľahčujú život ľuďom postihnutým závažnými ochoreniami. Klub sa významne angažuje v medzinárodných programoch výmeny mládeže a podporuje zbor skautov Nitrava. Rotary Club Nitra bol iniciátorom myšlienky vzniku centra a v súčasnosti sa venuje získavaniu finančných prostriedkov na jeho činnosť. 

www.rotarynitra.sk

partneri_new

The International Organization for Migration (IOM) Bratislava

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je popredná medzivládna organizácia v oblasti migrácie, ktorá poskytuje služby, poradenstvo a pomoc vládam aj migrantom. Bola založená v roku 1951 s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V septembri 2016 sa stala súčasťou systému Organizácie spojených národov. V súčasnosti pôsobí v jej 173 členských štátoch, v 8 štátoch má štatút pozorovateľa. IOM poskytuje  dôležité informačné dokumenty a formuláre potrebné pre pobyt a sociálnu inklúziu cudzincov v SR na ich bezplatné používanie v rámci aktivít projektu.
www.iom.sk