Skip to content
Партнери

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Партнери
Logo_Nitrianska komunitna nadacia

Nitrianska komunitná nadácia

Poslaním Nitrianskej komunitnej nadácie (NKN) je zlepšovať kvalitu života v meste Nitra a nitrianskom regióne prostredníctvom rozvoja filantropie a dobrovoľníctva. Nadácia poskytuje granty aktívnym obyvateľom a organizáciám na realizáciu projektov z rôznorodých oblastí s vysokým podielom dobrovoľnej práce. NKN je stabilným partnerom pre tých, ktorí chcú strategicky podporovať svoje mesto a región. Podporuje vznik neformálnych spolupracujúcich sietí organizácií a jednotlivcov, ktorým záleží na mieste, kde žijú a sú ochotní riešiť lokálne problémy. Ľudia z NKN veria myšlienke, že na základe vzájomnej pomoci v komunite sa dá vytvárať lepšie miesto pre život. Nadácia je koordinátorom projektu Vznik Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre a realizátorom aktivity zameranej na vytvorenie inkluzívnych voľnočasových a dobrovoľníckych programov pre cudzincov v našom meste.
www.nkn.sk

logo_city_of_nitra_blue_neg_en_rgb

Mesto Nitra

Nitra je jedným z najstarších miest na Slovensku. Momentálne patrí k najrýchlejšie industriálne sa rozvíjajúcim mestám na Slovensku, a to najmä z dôvodu veľkých investícií do automobilového priemyslu. S investíciami prichádzajú nové pracovné príležitosti, ktoré zamestnávatelia nedokážu pokryť na základe pracovnej sily zo SR. V meste sídlia firmy, ktoré v súčasnosti zamestnávajú veľké množstvo zahraničných pracovníkov. Zároveň sú tu 2 vysoké školy, kde v súčasnosti študuje na dennom štúdiu niekoľkonásobne viac študentov z tretích krajín a členských štátov EÚ ako tomu bolo v minulosti. Mesto je hlavným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci projektu Vznik Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre.
www.nitra.sk

epa-ekopolis-logotype-vert-rgb

Nadácia Ekopolis

Patrí medzi najstaršie a najstabilnejšie slovenské nadácie. Už 28 rokov podporuje projekty zamerané na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť, ako aj aktivity mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku. Nadácia aktívne pomáha spájať ľudí i organizácie v témach udržateľného rozvoja, ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva. Podporuje budovanie občianskej spoločnosti. Spolu s partnermi rieši problémy, prináša nové témy, odvážne nápady a inšpiruje k pozitívnym spoločenským zmenám. Víziou Nadácie Ekopolis je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia, v ktorom žijú a preto konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život.  Nadácia Ekopolis je hlavným donorom projektu Vznik Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre.
www.ekopolis.sk

Партнери

OZ Pokoj a dobro – pomoc utečencom

Združenie a jeho pracovníci majú bohaté vedomosti, ale i praktické skúsenosti v oblastiach migrácie, integrácie a celkovej inklúzie cudzincov na Slovensku . V rokoch 2016 až 2019 úspešne realizovalo projekt integrácie komunity irackých azylantov v Nitre a okolí. Svoj ľudský prístup a odbornosť chceme uplatniť pri poskytovaní služieb kontaktného centra.

Víziou občianskeho združenia je vytváranie podmienok k tomu, aby sa všetci tí, ktorí prejavia túžbu žiť na Slovensku a majú schopnosť integrovať sa do našej spoločnosti, stali jej plnohodnotnými členmi. 
www.pokojadobro.eu

Original on Transparent

Mgr. Viera Orichová, advokátka 

Od roku 2009 sa venuje cudzineckému a azylovému právu, ako aj problematike integrácie cudzincov na Slovensku. Pracovala ako právna poradkyňa a konzultantka vo viacerých slovenských mimovládnych organizáciách a v Medzinárodnej organizácii pre migráciu. V súčasnosti vykonáva advokátsku prax so špecializáciou na cudzinecké právo a azyl.

Logo 1 RotaryMBS_RGB

Rotary Club Nitra

Rotary Club Nitra je jedným z dvoch Rotary klubov v Nitre. Od roku 1995 realizuje projekty, ktoré pomáhajú napĺňať potreby občanov mesta a uľahčujú život ľuďom postihnutým závažnými ochoreniami. Klub sa významne angažuje v medzinárodných programoch výmeny mládeže a podporuje zbor skautov Nitrava. Rotary Club Nitra bol iniciátorom myšlienky vzniku centra a v súčasnosti sa venuje získavaniu finančných prostriedkov na jeho činnosť. 

www.rotarynitra.sk

Партнери

Migračné informačné centrum IOM (MIC) je poradenským centrom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v SR, ktoré od roku 2006 poskytuje komplexné služby cudzincom pri ich integrácii na Slovensku. MIC je na Slovensku prvým informačným centrom, ktoré na jednom mieste poskytuje cudzincom bezplatné služby v oblasti právneho, sociálneho a pracovného poradenstva, ďalšieho vzdelávania, inklúzie na trh práce a podpory komunitného života cudzincov. MIC v rámci svojich aktivít ďalej organizuje bezplatné kurzy slovenského jazyka, multikultúrne a komunitné podujatia, špecializované dni poradenstva pre cudzincov, tzv. One-Stop Shop. Viac informácií o našich aktivitách:  www.mic.iom.sk 

Jazykové kurzy pre cudzincov

MAREENA

Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. V Mareene veria, že súdržnú a akceptujúcu spoločnosť budujeme všetci spoločne, a preto sa snažia poskytnúť príležitosti pre aktívne začlenenie sa cudzincov do slovenskej spoločnosti, podporujú miestnu komunitu Slovákov a cudzincov v nadväzovaní vzťahov a zvyšujú povedomie verejnosti o témach rozmanitosti, migrácie a integrácie. Mareena asistuje cudzincom pri integračnom procese prostredníctvom dobrovoľníckeho programu, vzdelávacích a komunitných aktivít.

V rámci projektu realizuje Mareena kurzy slovenského jazyka pre cudzincov.


www.mareena.sk

Партнери

EURAXESS

EURAXESS – Researchers in Motion je unikátna paneurópska iniciatíva Európskej komisie, do ktorej je v súčasnosti zapojených 42 krajín prostredníctvom viac než 600 centier EURAXESS. Na Slovensku sa činnosť centier EURAXESS realizuje v rámci SAIA, n. o. od roku 2004. EURAXESS umožňuje prístup k širokému spektru informácií a služieb pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov a ich rodinných príslušníkov. Informuje o financovaní a podpore výskumnej mobility, praktických aspektoch života a práce v zapojených krajinách a prináša nástroje a tipy pre kariérny rozvoj výskumníkov. Služby EURAXESS sú výskumníkom i výskumným organizáciám poskytované bezplatne.