Skip to content
Информация

Projekt Vytvorenie Komunitného centra pre pracovnú a vedomostnú mobilitu v Nitre je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou  nadáciou. Projekt je kofinancovaný z dotácie mesta Nitra. 

Информация

Základné informácie

Informačné karty publikované na stránke COMIN boli vytvorené Migračným informačným centrom IOM

Информация

POBYT CUDZINCOV

Podľa zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov môže mať cudzinec na Slovensku udelený o niektorý z typov pobytov – trvalý pobyt, prechodný pobyt alebo tolerovaný pobyt.  Viac informácii o podmienkach vstupu cudzincov na územie Slovenskej republiky, o vízach, o jednotlivých pobytoch, o podmienkach udelenia pobytu a o povinnostiach cudzincov viažucich sa k jednotlivým pobytom nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM 

V oblasti pobytu cudzincov bývajúcich v meste Nitra je miestne príslušným orgánom Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra, na  Kalvárskej ulici č. 2 v Nitre.

Konkrétne podmienky podania žiadostí o jednotlivé pobyty a povinnosti cudzincov viažuce sa k pobytom nájdete v Info kartách Migračného informačného centra IOM

UDELENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Všeobecné informácie k podmienkam nadobudnutia štátneho občianstva SR, ku konaniu o občianstve a potrebným dokladom nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM

Cudzinci s pobytom v meste Nitra môžu podať Žiadosť o udelenie štátneho občianstva na Okresnom úrade v Nitre, Odbor všeobecnej vnútornej správy, Oddelenie štátneho občianstva, na Štefánikovej triede č. 69 v Nitre.

 

Информация

Podrobné informácie pre cudzincov o možnosti zamestnať sa na Slovensku a informácie pre zamestnávateľov o možnosti zamestnať cudzinca nájdete na stránke Migračného informačného centre IOM

Pre cudzincov s miestom výkonu práce v Nitre je príslušným úradom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Štefánikovej triede 86/88 v Nitre.

Konkrétne podmienky podania žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania, sezónneho zamestnania a o Modrú kartu nájdete v Info kartách Migračného informačného centra IOM.

Информация

Informácie o sociálnom zabezpečení cudzincov, sociálnom poistení, rodinných dávkach a zdravotnom poistení nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM:  https://www.mic.iom.sk/sk/socialne-veci/socialne-poistenie.html

Информация

Cudzinec môže na Slovensku podnikať za podmienok ustanovených zákonom buď ako právnická alebo ako fyzická osoba.

Podrobné informácie pre cudzincov o možnosti podnikať na Slovensku nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM

Podmienky udelenia prechodného pobytu na účel podnikania vo forme živnostenského podnikania nájdete v Info karte Migračného informačného centra IOM

Информация

Spôsob a podmienky zlúčenia rodiny priamo závisia od postavenia garanta, ktorý môže byť štátnym občanom SR, štátnym príslušníkom EU alebo štátnym príslušníkom tretej krajiny s udeleným pobytom v SR. Podrobné informácie nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM

Podmienky udelenia trvalého pobytu na 5 rokov na účel zlúčenia rodiny nájdete v Info karte Migračného informačného centra IOM

Podmienky udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny nájdete v Info karte Migračného informačného centra IOM

Информация

Postavenie štátnych príslušníkov členských štátov EU a ich rodinných príslušníkov je odlišné od postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín. Podrobné informácie o podmienkach vstupu, zdržiavania sa v SR a povinnosti registrovať sa nájdete na stránke Migračného informačného centra IOM: https://www.mic.iom.sk/sk/pobyt2/obcania-eu.html

Informačná karta EU – príloha č.8